AUJOURD'HUI
107
SEMAINE DERNIERE
2289
PAGES VUES
315451
TOTAL VISITES
313468

ITANGAZO RYA RETA Y’UBURUNDI KUBIJANYE N’INGINGO Y’INAMA NKURU Y’UMUTEKANO Y’ISHIRAHAMWE MPUZAMAKUNGU ONU KU BURUNDI

1. Reta y’Uburundi yarakiriye ingingo yafashwe n’Inama Nkuru y’Umutekano y’Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU yakoranye kuri uyu wa Kane igenekerezo rya 12 Munyonyo 2015.

2. Reta y’Uburundi irakenguruka ubwitonzi buranga ibiri muri izo ngingo kanatsinda zisanzwe zihuye n’inzira Reta y’Uburundi yarisanzwe yarihaye mu ntumbero yo gutorera umuti ingorane zibonekeza mu Burundi muri iki gihe, aho tukavuga nk’aho basaba gushira imbere ibiganiro.

Reta ikaba iboneyeho akaryo ko gushimira ibihugu bisasanzwe bifashanya kandi vyamye bishigikira Uburundi kuko bitegera neza uko ibiba mu Burundi vyifashe.

3. Reta y’Uburundi isaba abobasanzwe bafashanya boba bagifise amakenga yo kubandanya, yuko bosubira kuvyura no gukomeza izo mfashanyo kuko ariyo nyishu yonyene irama ishobora kuba umuti w’ikibazo nyamukuru gihanze Abarundi , ico naco atari ikindi atari ubukene.

4. Muguheraheza, Reta y’Uburundi isubiye kwemeza ko irajwe ishinga n’amahoro n’umutekano kandi ko atakwo itazogira kugirango ibikomeze yongere ibitsimbataze, ikaboneraho gusaba Abarundi bose baba abari mu gihugu hagati canke mu mahanga kwitaba no guterera mu biganiro bizohuza Abarundi bigiye gutangura kuko ariho hazoshikiririzwa ibibazo vyose bihanze igihugu.

Bujumbura, 13 Munyonyo 2015

UMUNYAMABANGA MUKURU WA RETA AKABA N’UMUVUGIZI WA RETA

Firipo NZOBONARIBA

Retour
Discours: President et autres

ADDRESS TO THE NATION BY H.E. PIERRE NKURUNZIZA PRESIDENT OF THE REPUBLIC ON THE OCCASION OF THE NEW YEAR 2018

Burundi en Bref
Videotheque
Liens Utiles(autres sites)

www.burundi.gov.bi
www.presidence.gov.bi
www.vicepresidence2.gov.bi
www.senate.bi
www.assamblee.bi
www.arb.bi

© Copyright Republique du Burunndi. Tous droits reserves