AUJOURD'HUI
756
SEMAINE DERNIERE
2807
PAGES VUES
468315
TOTAL VISITES
507032

DISCOURS/JOURNEE DU CONTRIBUABLE 2017

1. Twagomba tubasabe mudufashe gushimira Imana Mushoboravyose yadushoboje guhurira hamwe ngo duhimbaze uyu musi udasanzwe mu buzima bw’Igihugu cacu.

2. Ku kaba nkako, uyu ni umusi uhambaye mu buzima bw’Igihugu cacu, kuko ata gihugu na kimwe gishobora gutera imbere abakibamwo badatanze amakori n’amatagisi. Nico gituma twashaka gufata aka kanya keza kugira ngo dushimire icese zina muntu wese yitwararika gutanga amakori n’amatagisi. Ni ikimenyetso kigaragaza umutima wo gukunda Igihugu.

3. Mu mwaka uheze nk’aya mango, twarashikirije Ijambo Abarundi n’abanyamahanga basanzwe bakora imirimo itanga amakori, aho twakeje abatangakori bose iyo bava bakagera, tukagirako tukabemerera ko umusi mukuru nk’uwu wo kubakeza no kubashigikira uzokwama uhimbazwa ukwo umwaka utashe.

4. Turashimiye indongozi z’Ikigo OBR n’ubushikiranganji gikukira, ku ngingo nziza bafashe mu gutunganya urubanza rw’uno musi mu gihugu hagati. Ni akaryo keza ko gutera intege abadandaza batobato, nakare « Izo zibika zari amagi ».

Banyakwubahwa mwese,
Batumire bahire ;

5. Umusi wahariwe umutangakori mu gihugu cacu udufasha kuzirikana uruhara rw’umutangakori mw’iterambere ry’Igihugu. Ni akaryo keza ko kwibukanya akamaro ko gutanga amakori, kwirimbura, kwikebuka, guhindura ingendo no kwubahiriza amategeko.

6. Icivugo catowe mu guhimbaza uyu musi uri hejuru, ni :" Twishimire gutanga amakori, yo nzira ishikana kw’iterambere rirama n’ugutsimbataza intahe y’ukwikukira". Nkako uwatahuye akamaro ko gutanga ikori ntaryinuba ahubwo ararinezerererwa.

Arazirikana ko iterambere rimukomokako rikongera rikamugarukako, kandi arashimishwa no kwumva ko afise uruhara mu kwubaka Igihugu.

7. Turashima cane ko abatangakori bagenda biyongera kandi batahura gusumba akamaro ko gutanga ikori, ivyo bikabonekera mu mafaranga yinjira mu kigega c’igihugu. Vyongeye, mwomenya ko ata gihugu na kimwe kw’isi cateye imbere abenegihugu badatanga amakori.

8. Tuboneyeho kandi akaryo ko gukeza abanyamyuga n’amahinguriro yose yitavye ihayanishwa ryatunganijwe n’Ikigo OBR, mu kwitegurira uyu musi mukuru wahariwe umutangakori. Kubona ihayanishwa ry’ibikórwa n’Abarundi ni iteka kuri uwo wese akora kugira ngo yiteze imbere yongere ateze imbere igihugu camwibarutse.

9. Igihe twagendura ibibanza bitandukanye twahimbawe no kubona ko iri hayanishwa ryerekanye ko Abarundi bashoboye kandi ko bakuye amaboko mu mpuzu bashobora gukora ibintu biteye igomwe. Munkundire rero Nkeze icese Abarongozi b’intara za Karusi, Kayanza, Kirundo, Muyinga, Ngozi n’Igisagara ca Bujumbura bo bahimirije abo batwara kugira ngo bitabe iri hayanishwa nkaba mboneyeho n’akaryo ko gusaba umuntu wese yitavye ibi birori ngo ntatahe atagiye kuraba ivyiza bitandukanye bikorerwa aha mu gihugu cacu, bigakorwa n’Abarundi, mbere atere intege ababikoze mu kubashorera.

Banyakwubahwa mwese,

Batumire bahire ;

10. Imyaka ibiri irangiye yaratwigishije ko kwigenga mu vy’ubutunzi ari ihangiro rishoboka. Ishaka, umwete n’ubwira, niyo nzira n’impamba izodushikana kuri iryo hangiro.

Twihweje umwimbu ushimishije Ikigo OBR kimaze gushikako, ico cizere dufise kirafise ifatiro, nkaba mboneyeho akaryo ko kubasaba ngo dukeze abakozi b’Ikigo OBR, duhereye ku ndongozi zabo.

11. Intambwe nziza mu gutoza amakori Ikigo OBR kiriko kirashikako, ntiyoshoboka abatangakori batitabiriye neza igikorwa c’iteka co gutanga amakori n’amatagisi, tukaba dukeje abatangakori bayatanga neza, ku gihe kandi batabeshe, ndetse mukaba mwabonye ko twashimiye ku mugaragaro bamwe muri bo babereye akarorero abandi mu gutanga amakori bisunze amategeko, ku bushake bwabo, ata gahato. Muze dusubire tubakomere amashi.

12. Mu guhabuza Intahe yo kwikukira, abavyeyi bacu baratugiye imbere, baratwitangira, mbere bamwe muribo barahasiga ubuzima. Tumaze guhabuza Intahe yo kwikukira, twarasubiranye iteka ryo gutunganya ivy’Igihugu, ingingo zose zigafatwa na bakavukire atawubahagaze ku gakanu, bagiwe imbere n’indongozi bitoreye. Yamara rero, inyuma yo guhabuza Intahe yo kwikukira, Uburundi bwaraburagijwe, cane cane bitewe n’uko abakoroni basize babivye imbuto mbi y’amacakubiri no kuzera inze.

13. Turamaze imisi dutanguye Urugendo ruzodushikana ku kwikukira nyakuri, aho Umurundi n’umunyamahanga wese aba mu Burundi bazokwigaba bakigaburira, bagatunga bagatunganirwa, bakishira bakizana, bakaramutswa iteka n’itekane, bakongera bagatunganya imigambi y’iterambere batarinze kuzera inze. Ubwo nibwo Burundi twipfuza kuzoraga abana bacu.

14. Kugira dushike kuri iryo hangiro Ikigo OBR tukizeyeko uruhara ntangere. Tuzirikane rero ko atawuheka uwutisimbiza, dushigikire twivuye inyuma Ikigo OBR, dutegere neza ko kitajejwe kutwishuza amahera gusa, ariko nyabuna ko kijejwe Ibanga ry’iteka ryo gutsimbataza intahe yo kwikukira, maze twese tukigamburukire kandi tucizere.

Banyakwubahwa mwese,

Batumire bahire ;

15. Nk’uko mumaze imisi mubikurikira, umwaka urarumanye dutanguje inyigisho zidasanzwe zifasha Abarundi kuzirikana neza Igihugu cabo, bakaboneraho no gutegera ico umwe wese ahamagariwe gukora kugira twivyukiranye imitego ya ba sesankuyoze kandi dutegurire kazoza keza abana, abuzukuru n’abuzukuruza bacu ; igipimo ntabesha co gukunda igihugu na beneco, nk’uko ba sokuru bacu nka Ntare Rushatsi, Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo, Rwagasore, Ndadaye n’abandi babikoze.

16. Uwo mugambi w’inyigisho zidasanzwe ntiwasize inyuma gukingira ubutunzi bw’Igihugu. Ni muri iyo ntumbero abarongoye abandi mu ntwaro, ubutungane, umutekano, abagwizatunga bo mu ntara zose z’Uburundi baronkejwe inyigisho zerekeye gukingira ubutunzi bw’Igihugu.

17. Abakurambere barayamaze ngo « Imiti ikora ikoranye », kandi ngo « Imitwe ikora ikoranye ». Twese ata n’umwe asigaye inyuma dusabwa guhindura ingendo, tugategera neza ko dutanze amakori n’amatagisi tuba tuyitangiye takayatangira na kazoza keza k’abana bacu.

18. Ikori ritozwa n’Ikigo OBR riratandukanye na rya rindi ry’agahotoro n’uburyarya ryatangishwa ba sokuru na bamwe mu bavyeyi bacu. Ikori ry’uno musi ritangwa ku co umuntu yinjije kandi rija mu kigega ca Reta, nayo igaca irangura imigambi y’iterambere ifasha twese. Ariko murazi ko ata n’umwe yokwishoboza kwubaka ibarabara, amashure, ibitaro, ingomero z’umuyagankuba, ugucungera umutekano w’igihugu n’ibindi, ata ntererano ya Reta ibonetse, yo huriro n’umuvyeyi wa twese.

Ikori ni ya sorosoro igwira iyo igiye. Ukudatanga amakori rero, ni ukurya imitsi benewanyu, kandi twese dusangiye impetso imwe, aribwo Burundi twarazwe na Basokuru.

Banyakwubahwa mwese,

Batumire bahire ;

19. Iyo ataba amakori n’amatagisi, kuva kuri jewe gushika kuri mwese mukoraniye ngaha, nta n’umwe yari kuba ari muri kino kibanza. Akamaro ko gutanga amakori n’amatagisi ni ntangere mu buzima bw’Igihugu, haba mu vya Poritike, Ubutunzi n’Imibano. Muti gute ?

Ubwa mbere : Gutsimbataza Amahoro n’Umutekano. Kugira amahoro n’umutekano bitsimbatare mu gihugu, abantu baje ku mirimo yabo atankomanzi, harakenewe Igisirikare, Igiporisi n’Igendereza. Abagize izo nzego, bakenera inyigisho mu Burundi no hanze y’igihugu, ibikoresho, ibibatunga mu buzima bwa misi yose hamwe n’agashirukabute. Ivyo vyose tudondaguye ntahandi biva atari mu makori n’amatagisi.
Mbega hari umudandaza yokwigerezako ngo ashore canke arangure ibidandazwa vyiwe mu karere karangwamwo intureka canke umutekano muke ?

Ubwa Kabiri : Uburimyi n’Ubworozi nibwo butunze Igihugu cacu ku bice birenga 90%. Kugira uburimyi n’ubworozi butere imbere, hakenewe abahinga babinonosoye, umwavu ukomoka mu mahinguriro,ubushakashatsi, imbuto zirobanuye, ibitungwa vya kijambere, imiti y’ibiterwa n’iyibitungwa ; tutibagiye agahembo karonswa abafasha muri ivyo tudondaguye n’inyubakwa zijanye n’ivyo bisata. Ivyo vyose ntivyoshoboka hatarishwe amakori n’amatagisi.

Ubwa Gatatu : Indero, Inyigisho n’Ubushakashatsi. Kazoza k’Igihugu gashingiye ku ndero, Inyigisho n’ubushakashatsi, bifasha urwaruka rwo Burundi bw’ejo. Ivyo bisata navyo bikeneye Abigisha, Abarezi, Abahinga, Abashakashatsi, Inyubakwa n’ibikoresho Ivyo vyose tudondaguye bishoboka kubera amakori n’amatagisi.

Ubwa Kane : Amagara y’Abantu. Igihugu gitezwa imbere ahanini n’abagitaha ; abo nabo ntibashobora kugikorera badafise amagara meza. Ku kaba nkako « Uwufise ikigega c’amagara ntabura ikigega c’amasaka ». Amagara meza tuyakesha, Abavuzi, imiti, ibitaro, ubushakashatsi n’ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu gisata c’Amagara y’Abantu. Kwigisha abaganga n’abandi bahinga bafasha mu kubungabunga amagara y’abantu, kwubaka ibitaro n’amavuriro, kugura imiti n’ibikoresho bitandukanye ; vyose bishoboka kubera amakori n’amatagisi.

Ubwa Gatanu : Uturusho turonswa abenegihugu. Uturusho duhabwa abakenyezi n’abana batarenza imyaka itanu hamwe n’abanyeshure biga mw’ishure shingiro ntimugire ngo ni ahandi tuva atari mu makori n’amatagisi. Utwo turusho ntacobuza ko dutandukira abageze mu zabukuru canke abagendana ubumuga canke ibindi bisata mu gihe umwimbu wokwiyongera.
Muri ico kigabane c’uturusho no kworohereza abenegihugu, twovuga kandi utwigoro Reta idahengeshanya kugira mu bijanye n’igitoro, umuyagankuba, tutibagiye kugarukira ku bahuye n’ivyago bitandukanye hamwe n’abatishoboye. Mu misi ya vuba, tugiye gushiraho ibanki ifasha Urwaruka gutanguza Imigambi y’Iterambere.

Ubwa Gatandatu : Inkino n’Imico kama. Nta n’umwe yokwirengagiza akamaro k’inkino n’imico kama mu buzima bw’igihugu. Ibibuga,inyubakwa n’ibikoresho bikenerwa muri ivyo bisata tubikesha itangwa ry’amakori n’amatagisi. Muzirikane ko iyo umuntu ataye akaranga aba ataye akabanga.

Ubw’Indwi : Gutunganiriza Abenegihugu. Kugira abantu baroranirwe mu kubaho kwabo kwa misi yose, bama bakenera ababibafashamwo. Aho twovuga abacamanza,indongozi n’abandi bakozi ba Reta bakora mu bisata bitandukanye.

Abo bose ntiboshobora kwiga ubuhinga n’ubumenyi bakoresha canke ngo barangure imirimo yabo neza tutikoze ku makori n’amatagisi ngo tubigishe, tubakarihirize ubwenge twongere tubaronse ivyo bakenera mu mirimo bajejwe.

Ubw’Umunani : Inyubako Rusangi, Amabarabara akomeye, Ibiraro vy’Indarayi, Amazi meza, Umuyagankuba, Amasentare, Ibibuga vy’Indege, Amabohero yisunga amategeko mpuzamakungu n’agateka ka zinamuntu, Ibivuko n’ibindi, bikomoka ku makori n’amatagisi. Kugira ivyo twadondaguye bikorwe, Reta irasaba amadeni igaheza ikayariha buke buke mu mafaranga itoza mu makori n’amatagisi.

Ubw’Icenda : Hari utundi turorero twinshi tugaragaza akamaro k’amakori n’amatagisi. Aho twovuga nko gukingira ibidukikije, Amakuru n’inyigisho zica mu bimenyeshamakuru ; eka n’ibindi vyinshi. Muncamake rero, amakori n’amatagisi ni yo atuma igihugu kibaho.
Banyakwubahwa mwese,
Batumire bahire ;

20. Turasubiye gusaba ubushikiranganji bujejwe ukumenyesha amakuru, ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n’ ubushikiranganji bw’itwaro ibereye ngo bushigikire cane Ikigo OBR mu guhimiriza Abarundi bose ku kamaro ko gutanga amakori n’amatagisi.

21. Turasubiye kwibutsa abajejwe intwaro mu gihugu, ngo bame bibutsa abo barongoye ko ukuriha amakori neza biteza imbere igihugu, maze, bafadikanije n’abarongoye Ikigo OBR, bagwize ukugendera abatangakori, babumvirize, gutyo batorere hamwe inyishu ku ntambamyi zose zibangamira ico gikorwa.

22. Turagabishije ibigo vyo gutumatumanako amakuru ko nivyabandanya kunana gutanga amakori bizofatirwa ingingo. Dusavye abarongoye OBR ko mu kiringo kitarenze amezi atatu boba bashikiriye abarongoye amashirahamwe yigize akagaramaruganda nka Lumitel n’ayandi kugira babibibutse ko gutanga ikori ari itegeko. Atagikozwe inyuma y’amezi atatu ingingo ruhasha zizofatwa.

23. Mu ntumbero yo gupfunyira urugendo abatangakori, twashaka gusaba abarongoye Ikigo OBR babifadikanije n’ubushikiranganji bw’ubutunzi, kwegereza mu ntara zose ibiro vya OBR kugira intambamyi zose zotuma umutangakori acika intege zive mu nzira.

24. Mu gusozera, twashaka gushimira Ikigo OBR catunganije uno musi mukuru uha ikibanza ca mbere umutangakori mu kumuhimiriza kwitaba akamo ka Reta ko gutanga ikori kugirango ishike kw’ihangiro yiyemeje. Turakeje rero abatangakori bitanze batiziganya mu gushigikira imigambi ya Reta. Nabo abagifise ka kageso ko gutoza bashira mu mipfuko, turabagabishije : « Akataretse kaba gasema, kandi imisi y’igisuma iraharuye ».

25. Dusozereye dusubira gukengurukira mwebwe mwese mwitavye runo rubanza n’abaruteguye ; tukaboneraho n’akaryo ko kubipfuriza imisi mikuru myiza isozera umwaka w’2017 n’iyitangura umwaka mushasha w’2018.

NIHARAMBE UBURUNDI N’ABARUNDI ;

NIHARAMBE IKIGO OBR ;

NIHARAMBE UMUTANGAKORI MU BURUNDI

« TWISHIMIRE GUTANGA AMAKORI, YO NZIRA ISHIKANA KW’ITERAMBERE RIRAMA N’UGUTSIMBATAZA INTAHE Y’UKWIKUKIRA ».

IMANA IBAHEZAGIRE !

Retour
Discours: President et autres

Message à la Nation de S.E. le Président de la République du Burundi à l’occasion du Nouvel An 2019

Burundi en Bref
Videotheque
Liens Utiles(autres sites)

www.burundi.gov.bi
www.presidence.gov.bi
www.vicepresidence2.gov.bi
www.senate.bi
www.assamblee.bi
www.arb.bi

© Copyright Republique du Burunndi. Tous droits reserves