AUJOURD'HUI
156
SEMAINE DERNIERE
3390
PAGES VUES
434701
TOTAL VISITES
464942

Ijambo rya Nyenicubahiro Umukuru w’Igihugu yugura ihuriro ryo guhimbaza imyaka 10 Uburundi bwinjiye mu muryango wa EAC

1. Twagomba, imbere ya vyose, gushimira Imana Mushoboravyose yo yatugejeje iki gihe, ikadushoboza guhurira hano kuri uyu musi uri hejuru, aho turamutse dutanguza icese ibikorwa vy’uru Ruganda rwateguwe ku rwego rwo hejuru ku bijanye n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko.
2. Munkundire mbanze nshimire nongere nipfurize ikaze abatumire mwese mwaje muserukira inzego n’amashirahamwe bitandukanye. Kuba mwashoboye kwitaba ibikorwa vy’uru Ruganda, ni ikimenyetso kigaragaza umwitwarariko muha iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko.
3. Nk’uko mubizi, uru Ruganda rwatunganijwe kugira duhimbaze twongere twigine ku buryo budasanzwe imyaka cumi iheze Uburundi bwinjiye mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko.

4. Uru Ruganda, ni kandi akaryo ko gukeza no gushimira abo bose bitanga batiziganya ijoro n’umurango, mu gutorera umuti ibibazo Uburundi bugira mu bijanye no kubandanya dushira mu ngiro Imigabo n’Imigambi y’Umuryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko, kugira dushike kw’ihangiro abarishinze bipfuza gushikako ari ryo ry’iri : « Umuryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko biteye imbere, bishobora guhiganwa n’ibihugu bigize iyindi miryango, umuryango utekanye kandi wiyunze mu bijanye na Poritike ».
Banyakwubahwa mwese,
Batumire Bahire ;

5. Uruganda rw’uyu musi ruduhamagarira gukubitiza agatima mpembero ku ntambwe Uburundi bugezeko mu bijanye n’iyinjira ryabwo mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko.

6. Dushimikira cane cane ku nyungu Uburundi bwaharonkeye, ishirwa mu ngiro ry’Imigambi rusangi, ivyaranguwe, kwerekana neza uturusho bwakuyemwo twisunze umugambi w’igihugu mu bijanye no gukomeza amahoro n’umutekano, umwumvikano hagati y’abenegihugu hamwe n’iterambere rirama kandi ridakumira.

7. Turateye akamo rero abantu bose bafise uruhara mu bijanye no kuja hamwe kw’Ibihugu vyo muri Afirika y’Ubuseruko kugirango uwo mugambi bawugire uwabo koko, narirya ari yo nzira yonyene ishika muri kino gihe ibihugu vyose birangwa no gukorera hamwe mu bijanye no guhanahana ibidandazwa. Ivyo navyo bigaheza bigasahiriza inguvu z’abenegihugu mu bijanye no kwubaka igihugu ciyunze, cifashe kandi cubashwe.

8. Muri iyo ntumbero, twashaka kubamenyesha ko Uburundi bubandanya butera intambwe iboneka mu bijanye no kuja hamwe n’ibindi bihugu. Ikimenyamenya ni ikibanza ciza Uburundi bwaronse mu bijanye no kworohereza urudandazwa.

Ivyo vyatumye amafaranga n’umwanya vyahora bikoreshwa mu kwinjiza ibidandazwa biciye ku kivuko c’i Mombassa hamwe n’i Dar Es Salaam bigabanuka ku rugero ruboneka.

Banyakwubahwa mwese,
Batumire Bahire ;
9. Iruhande y’ibijanye n’urudandazwa hamwe n’uruja n’uruza rw’abantu, imitahe n’ubuzi, duhamagariwe kwitwararika na ntaryo gushira mu ngiro ibijanye no gusanisha amategeko dusanzwe twisunga kugira ntitubere intambamyi ishirwa mu ngiro ry’Amasezerano agenga kandi yashizeho Isoko Rusangi ry’umuryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko.
10. Muri iyo ntumbero rero, dutegerezwa guteza imbere bidatevye isoko ry’imitahe, gusanisha amategeko agenga ibijanye n’amakori hamwe n’amatagisi tutibagiye n’ivyo bijana vyose vyerekeye ikoreshwa neza ry’amafaranga ya Reta kugira tuzoshobore gushika ku rugero rumwe mu bijanye n’ubutunzi hagati y’ibihugu dusangiye akarere.

11. Tuzokwisunga Urupapuro rw’inzira rwumvikanyweko na bose mu ntumbero yo gushira mu ngiro Amasezerano agenga ishirwaho n’ikoreshwa ry’ifaranga rimwe mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko.

12. Ni iyo nzira yonyene izotuma tumenya ivyotugirira akamaro ningoga gusumba ibindi hamwe n’uruhara rw’aba n’abandi kugira ngo umugambi ujanye n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko ushoboke kandi ugirire akamaro abenegihugu.

13. Kugira Uburundi bugire ikibanza kibereye mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko, umwitwarariko n’ishaka rishemeye ry’umwe umwe wese mu bari ng’aha n’abatashoboye kuhashika bifise uruhara ntangere. Turazi ko atari igikorwa coroshe, ariko « akagumye bagumako ».

14. Umugambi wo kuja hamwe kw’ibihugu si urubanza rumara umusi umwe gusa rugaca ruhera, ah’ubwo ni umugambi uranguka intambwe ku yindi. Ibibazo bihari uno munsi, birashoboka guhinduka inyishu zizana akarusho ejo aho bukera. Umuti w’ivyo vyose ni uko tuguma dufatanye mu nda, tugakomeza kandi tukanarushirizaho gukunda ibikorwa.

Banyakwubahwa mwese,
Batumire Bahire ;

15. Uru Ruganda rwadukoranije uyu musi, ruraduha akaryo ko gutahura no gutegera neza imigambi ya kazoza.
Dutegerezwa kumenya kwerekana aho turi, iyo tuja hamwe n’ibikenewe vyose kugira dushike kw’ihangiro twiyemeje.

16. Uruhara rwanyu rero ni ntangere mu gukurikiranira hafi ishirwa mu ngiro ry’ivyo Uburundi bwiyemeje igihe bwinjira mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko. Ku kaba nkako, ni mwebwe mujejwe gukurikirana uko bukeye uko bwije, ibikenewe kugira igihugu kigume ku ntumbero ciyemeje.

17. Turabateye akamo rero, ngo mwerekane ishaka ridasanzwe kubijanye n’ibikorwa vy’uru ruganda. Mutange intererano, muhanahane ivyiyumviro mu bijanye n’ishirwa mu ngiro ry’Imigabo n’Imigambi y’umuryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko.

18. Twisunze ubushobozi bw’Uburundi bushingiye ku ndimi, ubwiza bw’imisozi, inzuzi, ibiyaga n’amashamba, ntidukekeranya ko iciyumviro co gutunganiriza amanana menshi mu Burundi coshigikirwa n’abo dusangiye Umuryango wa Afirika y’Ubuseruko. Tubasavye rero gukora ibishoboka vyose kugira Uburundi bwakire amanama menshi. Ivyo bizotuma Abarundi babona akamaro n’uturusho two kwinjira mu muryango wa Afirika y’Ubuseruko.

19. Iruhande y’uturusho, abaje mu Burundi bariyumvira n’amatwi yabo, bakibonera n’amaso yabo, gutyo bakamenya ukuri ku bikorwa mu Burundi n’ibivugwa ku Burundi, bakaronka inkuri y’imvaho aho kuja ku mohe, insaku canke ibihuha bikwiragizwa n’abatipfuriza ineza Uburundi.

20. Turamaze kubona ko abagendeye Uburundi kenshi aribo babubera ijwi mu makungu kuko baba bishikiye kw’isoko ry’ukuri, bakibonera ko Uburundi ari iguhugu kirangwa mwo Amahoro n’umutekano.

21. Hejuru y’ivyo, gutunganiriza amanama mu Burundi bikwega abanyamitahe n’ingenzi, bigatuma iterambere ryiyongera mu bisata bitandukanye nk’uburimyi, ubworozi, amasoko ntanganguvu, ubutare n’agataka, inyigisho n’ubushakashatsi n’ibindi vyinshi.

Biratuma kandi abahinga n’abagwizatunga b’Abarundi bakorana n’abo mu bindi bihugu, bagakarihirizanya ubwenge, kanatsinda ba sokuru barayamaze ngo « Ubwenge burarahurwa ».

Banyakwubahwa mwese,
Batumire Bahire ;

22. Ego niko Uburundi bwarinjiye mu Muryango wa Afirika y’Ubuseruko kandi ni vyiza kuja hamwe n’abandi tukagira urunani mu butunzi, poritike, gushigikirana, kurwaniriza hamwe impanuka n’ibiza, tutibagiye guha uburemere ijwi ryacu mu makungu. Ivyo bishingiye mbere ku mico n’imigenzo vy’Abarundi bamye bemera bakemanga ko « Nyamwigendako atarimira impeshi », ko « Ubugirigiri bugira babiri », nayo « Tubiri tukavurana ubupfu ».

23. N’aho biri ukwo, Abarundi tozokwame twibuka ko Uburundi ari amavukiro yacu, ko ari Umusozi twatayeko uruzogi, tubukunde gusumba ibindi bihugu vyose, tubukundishe abandi kandi tubukorere twivuye inyuma nka benebwo.
24. Mu kurangiza, twashaka gukengurukira bimwe bivuye ku mutima abatunganije runo Ruganda, namwe mwese mwashoboye kwitaba ibikorwa vyarwo.

25. Twizeye ko muja gutanga intererano zizofasha kugira umugambi ujanye n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko ugume utera imbere nk’umuzinga.

26. Ni kuri aya majambo turangirijeko twemeza ko dutanguje icese ibikorwa vy’Uruganda rwatunganijwe ku rwego rwo hejuru kubijanye n’iyinjira ry’Uburundi mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko ku civugo nyamukuru : « Imyaka cumi irangiye Uburundi bwinjiye mu muryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko : Inyungu bwaharonkeye, ivyaranguwe, uturusho, intambamyi hamwe n’imigambi ya kazoza ».

Niharambe Uburundi ;
Niharambe Umuryango w’Ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko ;
Imana ibahezagire ;
Murakoze !

Retour
Discours: President et autres

DECLARATION DE S.E.M. Ezéchiel NIBIGIRA, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDU A LA 73ème SESSION ORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ONU, New York, le 29 septembre 2018

Burundi en Bref
Videotheque
Liens Utiles(autres sites)

www.burundi.gov.bi
www.presidence.gov.bi
www.vicepresidence2.gov.bi
www.senate.bi
www.assamblee.bi
www.arb.bi

© Copyright Republique du Burunndi. Tous droits reserves