AUJOURD'HUI
363
SEMAINE DERNIERE
3043
PAGES VUES
456173
TOTAL VISITES
491091

Ijambo rya Nyenicubahiro Umukuru w’Igihugu ryo guhimbaza umunsi wagenewe Ubumwe bw’Abarundi

rundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi ;

1. Tubanje gushimira Imana Mushoboravyose yo yatuzigamye gushika kuri uyu musi mwiza, aho turamutse duhimbaza imyaka 26 iheze Abarundi biyemereje amasezerano y’Ubumwe bwabo.

2. Imyaka 26 irumanye Abarundi baraganye kugaruka mu nzira y’Ubumwe basezeranye kwirinda, kwamirira kure no kurwanya ico cose coza kubacanishamwo iyo coturuka hose, biyemeza kurwanya uwo wese yitwaza amacakubiri y’amoko, intara, amadini, n’ayandi mazimwe.

3. Turipfurije Abarundi bose, abari mu Burundi n’abari hanze y’igihugu umusi mukuru mwiza w’Ubumwe bwacu, Ubumwe shingiro ry’ubuzima bw’igihugu cacu bukaba n’isoko ry’amahoro n’iterambere rirama.

4. Duhimbaje uyu musi twisunze icivugo gikurikira :« Dutsimbataze Ubumwe bwo nkinzo y’Amahoro n’Iterambere birama ». Uyu musi nubere zina Murundi wese akaryo keza ko kwirimbura no kwigira inama yo gutsimbataza ubumwe mu mvugo no mu ngiro.

5. Kubera iyo nama nziza Abarundi twigiriye, kubera iyo ngendo iteye igomwe Abarundi twafashe, uyu musi udasanzwe mu buzima bw’Igihugu cacu ushitse twunze Ubumwe kandi turi mu mahoro.

6. Intumbero y’uwu musi mukuru rero ni ukuzirikana, tugakubitiza agatima mpembero, tukibukanya intambamyi zose zasubije inyuma Ubumwe bw’Abarundi na cane cane dufatiye ku muzo w’abakoroni babaye inkomoko y’intwaro za karyanishamiryango mu Burundi.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi ;

7. Basokuru nta mategeko yanditse bisunga mu gutunganya ivy’igihugu canke mu mibano yabo. Aha twovuga ibijanye no kwubahiriza agateka ka zina muntu, gushira imbere ukuri, ingingo n’ubutungane, kwubaha amategeko n’indongozi, kwubahana hagati y’abantu, gufashanya, gushigikirana no gutabarana, kugendera ubuntu n’ibindi,… Ivyo vyose vyari mu mico n’imigenzo y’Abarundi, bigashimangirwa n’indero yo kuziko no mu kibano, maze ikizira bakakiziririza, bakibanira neza mu mahoro ata wanrya wangura, bakongera bagatorera umuti amatati n’ibibazo bitandukanye mu mutekano ntangere.

8. Aho hambere ibintu vy’amoko n’intara imburakimazi zagiye zirogerako mu kuryanisha Abarundi mu bihe biheze n’ivya none ntivyavurwa kuko ico Umurundi yashira imbere wari umuryango wagutse akomokamwo, abasangiye abasokuru bamwe wasanga bashikirana cane nk’abavukanyi. Ubumwe bugahera aho, bugashamikira ku guhana inka, amatongo n’abageni. Vyongeye, tuzirikane ko n’Imana mu guhezagira Igihugu yama ica ku muntu canke ku muryango.

9. Iruhande y’ivyo, umuryango wose waba ufise ico ujejwe mu buzima bw’Igihugu, nk’ingabire abagize umuryango bahawe n’Imana. Maze imiryango yose ikuzuzanya, ikaba magiriranire. Umworozi yakenera umurimyi, umuhigi agakenera umucuzi, umukomyi w’impuzu agakenera umubumvyi w’inkono, Umwami n’abamufasha bagakenera abakevyi n’abungere.

10. Hariho n’abafasha Umwami kurongora Igihugu mu vyibare, ingabo, abanyamabanga, abacuzi, abahigi, incoreke, abavuzi, abagendereza ibihe, abakamyi, n’abandi, n’abandi. Benshi muri abo bava mu baganwa, abahanza, abajiji, abanyange, abanyakarama, ababanda, abenengwe n’iyindi miryango.

11. Umuryango wari nk’icirore abantu barabiramwo abawugize ; intwari mu muryango yatera iteka abawugize bose, inera igatera iceyi bose. Ni naho hakomotse imyibutsa nk’iyi :« Umuryambwa aba umwe agatukisha umuryango, canke ngo « Umwami akubaza umuryango ntakubaza ico warariye ».

12. Kenshi na kenshi, abasangiye umuryango baba bakomoka ku musekuru umwe ariko hari aho izina ryava ku mamuko y’iyo baje bava. Mwomenya kandi ko hari imiryango myinshi isangiwe n’abahutu, abatutsi n’abatwa. Uturorero ni nk’Abajiji, Abacuri, Abanyakarama, Abaha, Abenengwe, Abungura, Abakiga, n’iyindi. Biragaragara neza ko mu miryango y’Abarundi ariho koko Ubumwe nyabumwe bwabarizwa ; ni naho abakoroni bashimikiye mu gusambura Ubumwe bw’Abarundi.

13. Twihweje urahara rudasanzwe imiryango yari ifise mu gushimangira Ubumwe bw’Abarundi, tukihweza ingaruka mbi zatewe n’ugutatana kw’imiryango aho mbere ugasanga abayigize batakimenyana, batakiramukanya canke ngo bafashanye, dusanga vyoba vyiza dusubiye kw’iragi ryiza rya basokuruza, tukareka guhendwa tubona.
Birababaje cane kubona hari abicanye kubera amacakubiri kandi mu mamuko bari basangiye umuryango, kumwe Kahini yica umuvukanyi wiwe Aberi bikamubera intandaro y’umuvumo w’akaramata.

14. Ko basokuru rero badusigiye amakanda y’Urukundo n’Ubumwe, nta cobuza ko iyo nzira baciyemwo ikaberera twoyicamwo natwe, mbere tukayinoza gusumba, tureke kuba ba katiyunguruza dutere intambwe dukutse isemo aho bari bayigejeje, gurtyo abazokwaruka mu nyuma bariko barihweza ivyo twaciyemwo muri kahise k’Igihugu cacu baze bavuge bati : iyo hadaseruka abagabo Igihugu cari guhava kigenda akagirire.

15. Ivyigwa vyakozwe n’abo baje kutuyovya mu kuducamwo imigwi no kutuvangura bitwaje amazuru, imisaya n’imbaga z’aba na bariya, birerekana neza ko iyo abantu badasangiye ubwoko badaheza ngo basangire ururimi, imico n’imigenzo. None ko Abarundi tuvuga ururimi rumwe, tukagira imico n’imigenzo imwe, Ababirigi bisunze iki mu kutugaburamwo amoko atatu ?

16. Ntawovuga ko amajambo « Umuhutu, Umututsi canke Umutwa » yazanywe n’abakoroni. Ikibi Ababirigi bakoze ni ukuyaha insiguro n’intumbero itandukanye cane n’insiguro n’intumbero Abarundi bayaha. Ivyo biragaragara neza mw’itegeko ry’Umwami w’Ababirigi Albert 1er ryo kuwa 21 Myandagaro 1925, ritunganya intwaro muri Kongo, Urwanda n’Uburundi. Iryo tegeko niryo nkwezi y’akarongo y’amazimwe yazingamitse Uburundi kugeza uno musi. Vyongeye, iryo tegeko n’ubu ntirirafutwa.

17. Ikibabaje cane n’uko n’inyuma y’aho Uburundi buhaburije Intahe y’Ukwikukira, umushinge w’Ubumwe wari ushingiye kuri Rwagasore n’Intwari zamufasha waciye usenyurwa, Uburundi buramutswa indongozi zigendera ku mabwire n’imigambi vy’abakoroni, bamwe mu benegihugu baratotezwa bazira ubwoko bometsweko kurya bomeka iparati ku modokari, abandi batotezwa bazira intara batatoye kuvukiramwo, bamwe baragandagurwa, abandi barangazwa, amaganya n’amarira, intuntu n’agahinda, bishwara Uburundi imyaka n’iyindi.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi ;

18. Ego niko haraciye imyaka 26 dusezeranye gusubira kw’Iragi ry’Ubumwe twarazwe na basokuru. Yamara rero, uno musi ntawovuga ngo Ubumwe bw’Abarundi ni inzu yuzuye canke ngo ni inzira yanoze. Muti none hokorwa iki ngo Uburundi burangwe n’Ubumwe atari uruhendo, Ubumwe nya bumwe atari mu mvugo gusa ?
• Kubera ko Ubumwe, gufatana munda no gutabarana ari bimwe mu biranga Imico y’Abarundi, bikwiye kwigishwa kandi bikagirwa ikiyago muri vyose na hose ;
• Zina Murundi wese ahamagariwe kwamirira kure imvugo n’ingendo y’amacakubiri, Ubumwe akabugira igitero n’icitabirizo mu buzima bwa misi yose ;
• Kwibutsa kandi tukibukiriza tudahengeshanya ko mu butandukane bwacu, dusangiye Umuvyeyi umwe ari bwo Burundi ;
• Gukunda Igihugu catwibarutse, tukama tuzirikana ko ari umurima w’isangi, twese tukanezerwa no kwitwa Abarundi ;
• Kwama tuzirikana tudahengeshanya ko nyamwigendako atarimira impeshi, maze hagatunganywa imigambi myiza n’ibikorwa bihuza Abarundi ;
• Guha ikibanza kibereye Abarundi bagendera Ubumwe, kugira n’abandi babafatireko akarorero ;
• Kwama twibukanya ko Ubumwe ari inkinzo n’umushinge w’iterambere rirama ;
• Kwamirira kure, imvugo canke ingendo y’amacakubiri n’izindi nyifato zivangura canke ziryanisha Abarundi ;
• Gushingira intahe ukuri, Ubutungane n’Ingingo bikiganza mu Burundi nkuko vyari imbere y’umuzo wa ba sesankuyoze ;
• Kudomako urutoke tukongera tugashengeza ba mpemuke ndamuke, tukiyamiriza ico cose codusubiza mw’ihumbi canke iyo twavuye ;
• Inyigisho zo gukunda Igihugu zotegekanya ibigabane bifasha abenegihugu gutegera no kuzirikana akamaro k’Ubumwe n’ingaruka mbi z’indyane ;
• Kumenya kandi tukamenyera ko ico dupfana kiruta ico dupfa, kandi ko ubudasa bwacu ari nyabuna ubutunzi kuko butuma twuzuzanya ;
• Gukingira imico n’imigenzo myiza vyamye biranga ba sokuru ;
• Ibimenyashamakuru bisabwe guha ikibanza gikwiye ibiganiro n’utugenegene bikomeza Ubumwe bw’Abarundi.
19. Muri uno mwaka, twaratanguje isekeza ryo guhimiriza Abarundi ngo bagire inyifato ibereye, bagendere ubuntu, bisunge na ntaryo imico n’imigenzo kama ya basokuru. Mu nyigisho nkarishabwenge dutegekenya, Ubumwe bw’Abarundi buzohabwa ikibanza kibereye.

20. Duhiriwe dushije, hari ibimenyetso bitabesha bigaragaza ko Abarundi batari bake bamaze kwumva akamaro ko guharanira Ubumwe, no kubutsimbataza. Akarorero ka hafi tukagafatira ku bihitiye aho ba mpemuke ndamuke bafatanije na ba kavamahanga bagize amacakubiri no kuryanisha abonse rimwe umwuga ataco batakoze ngo bacanishemwo Abarundi ariko bikabata ku w’amazi.

21. Ubumwe turamutse twigina uno musi si urwigano. Ni iragi ryiza twarazwe. Muribuka mbere ko mu gusozera Ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu tuvuga tuti : « Horana Ubumwe n’Abagabo n’Itekane ». Ubumwe kandi buza imbere mu civugo c’Igihugu cacu : « Ubumwe, Ibikorwa, Amajambere ».

22. Twovuga ko Ubumwe ari itunga rihambaye n’amakungu yose
akamisha kugirango ashike ku mahoro n’iterambere birama. Twame rero nta ntaryo twirinda kubwanjanjwako.

Barundi, Barundikazi, Ncuti zUburundi ;

23. Muri kino gihe, biragaragara ko abashize umutahe mu kudandaza amacakubiri bateranya beneburundi basa n’abatamba birorera, kuko atari benshi babaha nirwere. Dufatane mu nda rero mu kuzirikana ko Ubumwe bw’Abarundi aribwo bwamye ari inkinzo yakingiye Igihugu cacu mu makuba caciyemwo, maze duharire ivomo abo bose bakirota gucanishamwo Abarundi.

24. Duhamagariye Abarundi bose kwuzuzanya, biyumvemwo Igihugu cabibarutse, bahaguruke bashire inguvu zabo hamwe mu budasa bwabo, bashigikire ico cose kizanira ineza Abenegihugu maze duteze imbere igihugu cacu.

25. Tuboneyeho akaryo ko gusubira gutera akamo abahunze Igihugu bose ngo bagaruke bafashanye n’abavukanyi babo kwubaka igihugu mu gihe tubona ko amahoro asasagaye hose ; tugasaba Abarundi bose kwerekana umutima w’urukundo wamye ubaranga mu kwakira benewabo bariko barahunguka, babafashe, babashigikire, basabikanye ivyo babasanganye, babereke ko bisanze.

26. Twashaka kandi gusubira kubasaba kubandanya mushigikira umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uri ku kivi. Kugira Ubumwe butsimbatare, ivyagiye birabutosekaza nk’ibinyoma, inzigo y’akazikira, insaku, ibihuha, amarementanya, kunyegeza ukuri kuri kahise n’izindi ngeso mbi bije ahabona, hanyuma tubone kwigira Inama y’intango nshasha y’amahoro Imana yatwihereye atawe igishije inama.

27. Twipfurije Abarundi bose iyo bava bakagera guhimbaza umusi mukuru w’Ubumwe bwabo mu rweze, twese hamwe Dutsimbataze Ubumwe bwo nkinzo y’Amahoro n’Iterambere birama.

IMANA IHEZAGIRE UBURUNDI N’ABARUNDI YONGERE
ITWUNGIRE UBUMWE, MURAKOZE.

Retour
Discours: President et autres

Discours de S.E.M l’Ambassadeur Albert SHINGIRO, Représentant Permanent du Burundi auprès des Nations Unies lors de la présentation du rapport A/HRC/39/63 de la Commission d’enquête sur la situation des droits de l’homme au Burundi devant la 3ème Commission de l’AG,

Burundi en Bref
Videotheque
Liens Utiles(autres sites)

www.burundi.gov.bi
www.presidence.gov.bi
www.vicepresidence2.gov.bi
www.senate.bi
www.assamblee.bi
www.arb.bi

© Copyright Republique du Burunndi. Tous droits reserves